Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Objekt – graditi novega, uporabiti starega ali si urediti lesarski obrat kar v delu stanovanjske hiše?

Po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI (Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena) je objekt za lesarski obrat klasificiran kot 12510 industrijska stavba.

Objekte za industrijsko dejavnost po zahtevnosti ločimo na manj zahtevne ter zahtevne, odvisno od dimenzij, števila oseb v objektu itd. (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje)

Gradnja novega objekta – kje, kako začeti z gradnjo lesarskega obrata?

Za gradnjo objekta – lesarski obrat – potrebuje bodoči izvajalec dejavnosti dovolj veliko lastno parcelo (parcela je lahko že pozidana) ter pravico gradnje na tej parceli. Po zgoraj naštetih aktih (ter po ostalih nadrejenih zakonih in pravilnikih) pooblaščeni geodet izvede tahimetrične meritve in izdela geodetski načrt izbranih parcel. Pooblaščeni projektant tudi s pomočjo podatkov teh izmer izdela dokumentacijo PGD – Projekt za gradbeno dovoljenje – gradnja novega objekta – lesarski obrat (z elaborati), ki vsebuje načrte objekta, s katerimi se po pogojih soglasodajalcev pridobi vsa potrebna soglasja (varstvo narave, komunalni priključki, gradnja v varovalnih pasovih itd.) ter po plačilu komunalnega prispevka pridobi gradbeno dovoljenje. V tej fazi je že potrebno izdelati elaborate za požarno varnost ter začrtati smernice za izdelavo elaboratov za zadostitev ostalih varnostnih zahtev.

Objekt je že obstoječ – kako ga prekvalificirati v objekt za izvajanje lesarske dejavnosti?

Objekt, v katerem želimo opravljati dejavnost, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. Temu objektu, v katerem se je že izvajala določena vrsta dejavnosti, je potrebno za namen nove vrste dejavnosti (lesarski obrat) spremeniti namembnost. Ker veljajo za različne dejavnosti različne zahteve in pogoji o gradnji objektov, v katerih te dejavnosti potekajo, je potrebno objekt novi dejavnosti prilagoditi. V primeru, da se objektu pri tem ne spreminja prostornina, geodetski načrt ni potreben. Potrebno je opraviti posnetek stanja (izmera obstoječega objekta) in izdelati dokumentacijo PGD – Projekt za gradbeno dovoljenje – rekonstrukcija objekta – lesarski obrat (z elaborati). V primeru, da je potrebno objekt tudi dozidati, je potrebna dokumentacija  PGD – Projekt za gradbeno dovoljenje – dozidava in rekonstrukcija objekta – lesarski obrat (dokumentacija taka kot pri gradnji novega objekta).

Na enak način se spremeni namembnost tudi delu stanovanjske hiše, v kolikor se del objekta spremeni v lesarski obrat. Dokumentacijo PGD se odda na pristojno Upravno enoto.

Izvedba (gradnja) lesarskega obrata

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za objekt z novo namembnostjo je potrebna izdelava dokumentacije za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta PZI – projekt za izvedbo, kjer so detajlne risbe nove (in/ali obstoječe) arhitekture in konstrukcije objekta ter strojne- in elektroinstalacije. PZI je dokumentacija, ki mora biti vedno na razpolago na gradbišču tekom gradnje. Gradnjo nadzira odgovorni nadzorni, ki skupaj z vodjo projekta in odgovornim projektantom skrbi za nemoten potek gradnje.

Zadnja sprememba: 25.09.2015
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.