Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Lokacija, parcela – kaj določajo prostorski akti?

Hierarhija zakonskega urejanja prostora je urejena tako, da se osnovni pravni akti sprejemajo na nivoju države; ta ureja in usmerja občine z Državnimi prostorskimi akti (DPN - Državni prostorski načrti, RPN - Regionalni prostorski načrt itd.). Občine po teh aktih sprejemajo OPN - Občinske prostorske načrte (po starem PUP – Prostorski ureditveni pogoji in Družbeni plani), kjer podrobno urejajo poselitveni, gospodarski, prometni, infrastrukturni, naravovarstveni itd. razvoj določene občine. Po določbah OPN občine sprejemajo še podrobnejše plane za ožja območja občine – OPPN – Občinske podrobne prostorske načrte. Za bodočega izvajalca dejavnosti, ki potrebuje ustrezno lokacijo za lesarski obrat, je  merodajen najnižji pravni akt na tej hierarhični lestvici, ki najbolj natančno določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter kateri objekti so za te dejavnosti dovoljeni.

V naštetih občinskih prostorskih aktih so conirane (porazdeljene po območjih, parcelah) različne dopustne dejavnosti in dopustni objekti. Dovoljene dejavnosti in objekti so praviloma opisani v OPN pod naslovom PIP – Prostorski izvedbeni pogoji, kjer so poleg dopustnih dejavnosti in objektov določeni še velikost ter dovoljena izkoriščenost teh parcel, navodila za oblikovanje objektov itd.

Zadnja sprememba: 25.09.2015
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.