Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Za vsak objekt za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Uporabnega dovoljenja ni potrebno pridobiti kadar veljajo izjeme po Zakonu o graditvi objektov:

  • za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb,
  • uporabno dovoljenje ni potrebno pred začetkom uporabe prostora oziroma prostorov, ki se jim je spremenila namembnost iz stanovanjske v poslovno dejavnost in obratno na podlagi gradbenega dovoljenja, če so se dela, ki so bila potrebna zaradi takšne spremembe namembnosti, izvedla brez posegov v skupne prostore in se zaradi njih tudi ni spremenil zunanji izgled objekta,
  • če za določeno vrsto objektov tako določa poseben zakon, se takšen objekt lahko začne uporabljati na podlagi odločbe o dovolitvi poskusnega obratovanja 

V kolikor pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta PGD je poleg vloge za uporabno dovoljenje potrebna samo izdelava Izjave projektanta, nadzornika, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika. V primeru, da je med gradnjo objekta prišlo do določenih odstopanj od PGD, ki pa ne vplivajo na zakonsko določene pogoje in bistvene zahteve, opisane v Gradbenem dovoljenju, je potrebna izdelava dokumentacije PID – Projekt izvedenih del (z elaborati in dokazili), v katerem se posname (izmeri) stanje na zemljišču ter sam objekt. V primeru bistvenih odstopanj od projekta PGD pa je potrebno izdelati novo dokumentacijo PGD in jo vložiti z vlogo za spremembo Gradbenega dovoljenja na pristojno Upravno enoto.

Zadnja sprememba: 25.09.2015
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.