Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Ureditev delovnih prostorov, v katerih se izvaja dejavnost

Nekaj pogojev na katere moramo biti pozorni še pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

Pogoji za ureditev delovnih mest so predpisani v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Pravilnik podrobno določa zahteve v zvezi z delovnimi mesti, ki morajo biti urejena tako, da nista ogrožena varnosti in zdravje delavcev pri delu. Navedene zahteve veljajo za delovne prostore v objektih, v primerih, ko pa se opravljajo dela na začasnih in premičnih gradbiščih pa je potrebno upoštevati zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki so navedene v poglavju 3 uredbe. Kadar pa se dela opravljajo pri drugem delodajalcu, pa je potrebno obvezno skleniti pisni sporazum

Nekaj pomembnejših zahtev glede ureditve delovnih mest iz Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih:

 • stabilnost in trdnost objekta glede na naravo dejavnosti,  
 • načrtovanje in izvedba električnih instalacij ter varovanje pred tveganji, ki jih povzroča posredni ali neposredni stik z deli električnih instalacij,
 • zagotavljanje zadostnih količin svežega zraka glede na delovne postopke in fizične obremenitve delavcev pri delu, čiščenje in vzdrževanje prezračevalnih naprav, s katerimi se prezračuje delovne prostore,
 • zagotavljanje ustreznih temperatur zraka v delovnih prostorih glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28°C. Izjema so tako imenovani vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28°C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20°C.
 • osvetlitev delovnih prostorov je praviloma z naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo mora zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni stik z okoljem. Velikost površin za osvetljevanje delovnih mest z naravno svetlobo v posameznem delovnem prostoru mora znašati najmanj 1/8 talne površine prostora. Prozorna površina posameznega okna mora, v odvisnosti od globine prostora, znašati najmanj:

a)  1 m2 pri globini prostora do 4 m;

b)  1,5 m2 pri globini prostora nad 4 m.

Višina in širina okna morata znašati najmanj 1 m. Višina spodnjega roba okna oziroma parapet ne sme biti višji od 1,5 m.

 • osvetljenost delovnih mest, ki jo zagotavlja umetna razsvetljava, mora ustrezati vidnim zahtevam delavcev pri delu na takšnih delovnih mestih, delodajalec je dolžan upoštevati določila slovenskih standardov za razsvetljavo na delovnih mestih. Na stalnih delovnih mestih mora znašati osvetljenost najmanj 200 luksov. Delovna mesta, na katerih delavci opravljajo dela z večjimi vidnimi zahtevami, mora delodajalec opremiti z dodatno lokalno razsvetljavo.
 • delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori za primer izpada umetne razsvetljave, opremljeni tudi z zasilno razsvetljavo, če bi bila zaradi izpada ogrožena varnost in zdravje delavcev v takšnih prostorih.
 • tla v delovnih prostorih ne smejo imeti izboklin, lukenj ali podobnih neravnin. Obloge pohodnih površin morajo biti trdne in pritrjene, odporne pred obrabo in gladke, vendar na njih ne sme drseti. Če so nivoji tal delovnega prostora različni, mora delodajalec prehode med nivoji označiti. (npr. z rumeno-črnim trakom)
 • toplotna izolacija tal, sten, stropov in streh delovnih prostorov, pri čemer mora delodajalec upoštevati vrsto dela in fizično aktivnost delavcev pri delu.
 • poti za gibanje delavcev in drugih oseb ter prometne poti morajo biri dovolj široke, da omogočajo pešcem in vozilom varno gibanje. Če vozila vozijo po isti poti, ki jo uporabljajo tudi pešci, mora biti na obeh straneh pot za pešce minimalne širine 0,5 m.
 • delovni prostori morajo takšno površino, da delavcem omogoča neovirano gibanje in opravljanje dela brez tveganj za varnost in zdravje. Delovni prostor mora imeti vsaj 8 m2 osnovne površine.
 • delodajalec mora vsakemu delavcu na delovnem mestu zagotoviti prosto talno površino, ki mu omogoča neovirano gibanje pri delu in ki znaša najmanj 2 m2. Kadar to zaradi posebnosti delovnega mesta ne more biti izpolnjeno, je treba delavcu omogočiti prosto gibanje v bližini delovnega mesta.
 • delodajalec mora zagotoviti, da svetla višina delovnega prostora znaša vsaj:

a)  2,50 m, če je osnovna površina prostora manjša od 50 m2;

b)  2,75 m, če je osnovna površina prostora večja od 50 m2;

 1. 3 m, če je osnovna površina prostora večja od 100 m2;
 2. 3,25 m, če je osnovna površina prostora večja od 2000 m2.

V prostorih s poševnim stropom nad delovnimi mesti in prometnimi potmi svetla višina prostora na nobenem mestu ne sme biti manjša kot 2,5 m.

Zadnja sprememba: 25.09.2015
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.