Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži iz leta 2021 določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in uporabi embalaže in pravila ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.

Tudi v lesarski dejavnosti se uporablja embalaža, predvsem takrat ko se blago zaščiti za namene transporta. V takih primerih se pogosto uporablja plastična ovojna folija in palete, kar je primer, ko mizar postane uporabnik embalaže in s tem zavezanec za spodaj navedene obveznosti. Seveda bo poročal le o tisti embalaži, ki jo bo dal prvič na trg v RS. To velja ne glede na mesto nakupa folije za ovijanje ali palete ipd. 

Če pa isti mizar kupi barvo za les pri dobavitelju v Sloveniji, je obveznost za embalažo dolžan prevzeti omenjeni prodajalec. 

Ukinjen je količinski prag 15 ton embalaže letno

Z omenjeno uredbo se ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v RS za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, obenem pa se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki letno dajo na trg v Sloveniji manj kot 1.000 kg embalaže. To pomeni, da je potrebno izpolnjevati obveznosti po navedeni uredbi, tudi v primeru, da so količine embalaže majhne.

Obveznosti

Uredba na novo določa, kdo je proizvajalec, ki ima obveznost in kaj se šteje za dajanje embalaže na trg v RS. Proizvajalec je po uredbbi vsaka pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo na trg v RS in ustreza opredelitvi embalerja, pridobitelja embaliranega blaga, proizvajalca ali pridobitelja embalaže, ki se uporablja za embaliranje ali pakiranje blaga na prodajnem mestu.

Poleg tega je kot proizvajalec opredeljeno tudi tuje podjetje, ki prodaja embalirano blago neposredno končnemu uporabniku, torej potrošniku ali drugemu zadnjemu uporabniku embaliranega blaga, prek sredstev za komuniciranje na daljavo. Tuja podjetja bodo lahko svoje obveznosti izpolnjevala na način, kot je že uveljavljen v predpisu, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo, to je preko pooblaščenega zastopnika.

Embalaža blaga za lastno uporabo

Podjetje, ki embalirano blago pridobiva ali uvaža izključno za lastno uporabo v svoji dejavnosti mora imeti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) in ji plačati predpisani del stroškov opravljenih storitev ravnanja z odpadno embalažo. To velja le v primeru, če tuje podjteje od katerega kušuje blago v embalaži ni izpolnilo svojih obveznosti. 

Skupinsko izpolnjevanje obveznosti in poročanje o embalaži dani na trg v RS

Za proizvajalce, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje obveznosti, se ukinja letno poročanje ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS. Namesto njih bo ministrstvu štirikrat letno te podatke sporočala družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki jih pridobiva od proizvajalcev za namen obračuna embalažnine.

Pogodba z DROE

Uredba vsem podjetjem, ki dajejo na trg v RS izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z embalažo. To med drugim pomeni, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadno embalažo, kar storijo s sklenitvijo pogodbe z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Obveznost velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike s sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg RS embalažo in ste embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga. Seznam DROE lahko najdete na tej povezavi.

Vodenje evidenc o embalaži

Proizvajalec mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po teh embalažnih materialih:

  • papir in karton,
  • plastika
  • les,
  • železo in jeklo,
  • aluminij,
  • steklo in
  • drugo (ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).

Obveščanje kupcev

Proizvajalci so ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže na dobavnici ali računu dolžni obveščati kupce o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). V primeru prodaje potrošnikom obveščanje ni potrebno.

Vpis v evidenco ARSO

Proizvajalci (embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS) morajo biti vpisani tudi v evidenci proizvajalcev pri Agenciji RS za okolje. To je bilo obvezno že po prejšnji uredbi, zato v lanskem letu za tiste, ki so že bili vpisani, ni bil potreben vpis na novo. Vpis se uredi preko spleta, s klikom na povezavo na  strani ARSO.

Zadnja sprememba: 22.02.2022
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.