Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Ukrepi za obvladovanje širjenja okužb

V preteklosti se biološkim dejavnikom v delovnem okolju ni posvečalo pretirane pozornosti, zaradi vsesplošne razširjenosti virusa SARS CoV-2 in dopolnitve zakonodaje, pa je potrebno tudi v delovnem okolju izvajati določene ukrepe.  

S 3.6.2020 je bil virus SARS-CoV-2 uvrščen v seznam bioloških dejavnikov v Direktivo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (človeški  patogen iz rizične skupine 3), za katere je znano, da okužijo ljudi. V mesecu novembru 2020 je direktivi sledil še nacionalni Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, ki določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica ali so lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov pri delu, kakor tudi ukrepe za preprečevanje takšnih tveganj. V aktualni situaciji namreč ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest praviloma ne zadostujejo.

Zato je potrebno sprejeti in  izvajati ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah, tudi v času, ko se število oboljenj in s tem povezani ukrepi odpravljajo.

V delovnih prostorih je potrebno tudi v nadaljevanju skrbeti za varne in zdrave delovne razmere, kjer predvsem poudarjamo: 

Prezračevanje notranjih prostorov

Pomemben preventivni ukrep je prezračevanje notranjih prostorov z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka, nastavitvi prezračevalnega sistema na način, da zrak v prostorih ne kroži ter izogibanje prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.

Usposabljanje delavcev

Delavce je potrebno usposabljati in ozaveščati tudi glede tveganj in ukrepov, ki se nanašajo na nevarnosti okužbe virusom COVID-19 in drugimi biološkimi dejavniki.

Obveščanje in usposabljanje delavcev o splošnih in individualnih higienskih ukrepih, načinu dela v organizaciji in obnašanju na delovnem mestu se lahko izvaja tudi preko zloženk, oglaševalskih desk, intraneta, množičnih medijev in drugih oblik komuniciranja.

Obveščanje delavcev

Delodajalci naj opozorijo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma, kar ne velja le za situacijo s COVIDOM. Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodi na delovno mesto, ampak naj do ozdravitve ostane doma. 

Uporaba zaščitnih mask

Dovoljena je uporaba naslednjih tipov mask:

  • Zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR ali
  • Maske tipa FFP3

Maske se uporablja tudi pri delovnem procesu, če ni zadostne medosebne razdalje med osebami, to je vsaj 1,5 metra.

Revizija-dopolnitev ocene tveganja zaradi bioloških dejavnikov

V aktualni situaciji ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah.

Pri tem so delodajalcu lahko v pomoč priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Združenja za medicino dela, Kliničnega inštituta za medicino dela in drugih pristojnih inštitucij.

Če še niste poskrbeli za dopolnitev dokumentacije, vam priporočamo, da se obrnete na vaše izvajalce storitev s področja varnosti pri delu, po potrebi tudi na izvajalce medicine dela. V primeru, da imate pogodbo z mesečnimi obračuni (pavšal), vam svetujemo, da preverite ali so revizije/dopolnitve dokumentacije morebiti že vključene v  ceno.

Samozaposleni lahko oceno tveganja izdelajo z uporabo brezplačne spletne aplikacije Oira.

Uporaba razkužil

Za razkuževanje rok in površin se lahko uporabljajo le razkužila, za katera so podjetja, ki so proizvajalci ali uvozniki pred dajanjem na trg in uporabo zanje pridobila dovoljenje Urada RS za kemikalije in zagotovila ustrezne informacije za varno uporabo. Če razkužila kupujete v Sloveniji, je obveznost prijave moral izpolniti dobavitelj.

Poklicni uporabniki morajo od dobaviteljev pridobiti varnostni list v slovenskem jeziku in z njegovo vsebino seznaniti svoje delavce.

 

 

Zadnja sprememba: 03.03.2022
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.