Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti je dokument, ki ga mora izdelati in sprejeti vsak delodajalec. Izdelati jo je potrebno v pisni obliki, delodajalec pa mora zagotavljati njeno aktualnost in ažurnost. Nadaljnje mora v izjavi delodajalec določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo delavci izpolnjevati za določeno delo, seveda skupaj z izvajalcem medicine dela. Delodajalčeva dolžnost je tudi, da k pisni oceni tveganja priloži zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki, kot dokaz, da so bili zaposleni vključeni v izdelavo dokumentacije. Izvajalec medicine dela izdela tudi zdravstveno analizo delovnih mest.

Kdo lahko izdela oceno tveganja?

Oceno tveganja lahko delodajalec izdela sam, vendar le v primeru, da izpolnjuje pogoje, katere določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu, kot je določeno v rubriki zakonodaja.  

Sicer pa jo izdela organizacija, ki ima pridobljeno dovoljenje za izvajanje strokovnih nalog.

Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja se izvede takrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,  ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo, obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi

Izdelava ocene tveganja na delovnih mestih, kjer so prisotne nevarne kemične snovi

Delodajalec mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti ugotoviti ali so na delovnem mestu prisotne nevarne kemične snovi. Če se ugotovi njihova prisotnost, je potrebno oceniti tveganje za varnost in zdravje delavcev, ki ga predstavlja prisotnost kemičnih snovi na delovnem mestu. To podrobneje določa Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Delodajalec pri kemijski oceni tveganja upošteva:

  • nevarne lastnosti kemičnih snovi
  • podatke o varnosti in zdravju, ki jih priskrbi dobavitelj (na primer ustrezne varnostne liste)
  • raven, vrsto in trajanje izpostavljenosti
  • količino kemičnih snovi
  • druge okoliščine pri delu s kemičnimi snovmi
  • mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ter biološke mejne vrednosti
  • učinek preventivnih ukrepov, ki so ali bodo sprejeti
  • rezultate že uvedenega zdravstvenega nadzora, če so na razpolago.

Delodajalec mora pri oceni tveganja upoštevati tudi druge aktivnosti na delovnem mestu, na primer vzdrževanje, pri katerih je možno pričakovati večjo izpostavljenost, kakor tudi druge vzroke, zaradi katerih lahko pride do škodljivih učinkov na zdravje in varnost delavcev potem, ko so že bili sprejeti in izvedeni vsi tehnični ukrepi.

Zadnja sprememba: 22.02.2022
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.